СЫН АРҚАЛЫ МИН ДҮЗЕЛЕДИ

СЫН АРҚАЛЫ МИН ДҮЗЕЛЕДИ

Бүгин Өзбекстан дүньяның ең алдыңғы раўажланған еллери менен дослық қарым-қатнасықларды беккемлеп, бирге ислесиўди жақсы жолға қойып, буның нәтийжесинде мәмлекетимиз раўажланған еллер қата­рынан орын алыўға умтылып атырғаны бәршеге аян. Сонлықтанда бүгинги дәўир ҳәр биримизден дерлик ҳәр күни билимлеримизди арттырып, тынымсыз оқып ҳәм изленип барыўды талап етиў менен бирге жеке турмысымызда, сондай-ақ, жәмийетлик ор­талықта заман талабына сай билимли, талапшаң, оғада жуўапкерли ҳәм жоқары мәдениятлылықтың үлгисин көрсете аларлық дәрежеде болыўды ҳәммемиздиң ал­дымызға үлкен ўазыйпа етип қоймақта.

Президентимиз Ш.Мирзиёев тәрепинен қабыл етилип атырған ҳәр бир пәрман, қарарлар әлбетте халықтың турмыс аба­данлығын және де арттырыўға бағ­дарланған болып, бунда биринши нәўбетте нызам үстинлигин тәмийинлеў бас мақсет етип белгиленген. Демек, нызам үстинлигине ерисиўде, турмыстың барлық тараўларында жүргизилип атырған жаңаланыўларға ҳәр биримиз өзимиздиң пуқаралық пози­циямызды көрсете отырып, ылайықлы үлес қосыўды парызымыз деп билиўимиз шәрт.

«Жаңа Өзбекстанның раўажланыўына үлес қосыў – бул бизиң ҳәр биримизге ­Жа­ратқанның өзи инам еткен тарийхый имканият. Бизиң бәршемиз буны терең аңлап ҳәм баҳалай билиўимиз керек ҳәм хүрмет пенен Ўатан алдындағы әдиўли парызымызды орынлаўымыз шәрт»-деген еди Президентимиз 2018-жыл, 28-декабрьде Олий Мажлис­ке жоллаған Мүрәжатында.

Усы орында күшли пуқаралық жәмийет қурыўда, Өзбекстанның жаңаша, демократиялық келбетин қәлиплестириўде журналистлердиң де қосатуғын үлеси өз алдына айрықша болыўы керек екенлигин айтыў орынлы. Соңғы ўақытлары республикамыздың ғалаба хабар қуралларында хызмет етип атырған журналистлердиң бүгинги заман менен тең қәдем таслаўға болған талпыныслары көзге тасланбақта.

Республикалық газеталарда  сын пикирлер айтылған мақалалар жарияланбақта. Сол газеталардың бири сыпатында «Устаз жолы» газетасының кейинги ўақытлары өзиниң мазмунын да, көринисин де байытып, оқыўшылар талғамына сай, тартымлы газетаға айланып атырғанын айтқым келеди. Жасырары жоқ, алдыңғы ўақытлары бул газетаның бетлеринде мәмлекетлик көлемдеги жаңалықлар, қарарлар менен билимленлириў тараўынан азлы-көпли хабарлар, оқытыўшылардың бир бағдардағы мақалалары орын алып келген еди. Бул газетаның оқыўшылары саны рес­публикамызда оғада көпшилик, солай екен, көпшиликтиң талғамы түрлише. Лекин солай болса да сол көпшилик оқыўшылардың кеўилине ой салатуғын, жәмийетшилик ортасында пикир оятатуғын терең мағаналы мақалалар газета бетлеринен кең орын алыўы зәрүр. Бул бағдарда «Устаз жолы» газетасының алған бағытын тек мен емес, ал, газетаның барлық оқыўшылары қоллап-қуўатлайды деп ойлайман. Газетада жаңадан шөлкемлестирилген: «Бас редактор минбери», «Бул да бир мәселе», «Пикирлер кесилиспеси»  рубрикалары астында жарық көрген дүркин мақалалар кең жәмийетшилик ортасында пикир оятпақта. Алдынлары баспа сөзде ашық айтып жәриялаў деген улыўма жат нәрседей түйилген, бирақ, барлық тараўларда орын алып келген қәте-кемшиликлер жөнинде еркин пикир айтылған мақалалар басылып шықпақта. Солардан журналист Дәўлетмурат Тәжимуратовтың авторлығындағы; «Прокуратура инспекциясы: жарылқай ма, жатырқай ма», «Семинар көзаба ушын ба?» атлы мақалаларында  суд-хуқық, билимлендириў ҳәм илим, мәденият тараўындағы ҳәмме биле бермейтуғын, ле­кин, айтылыўы зәрүр ҳәм көлемли маш­қа­лалар ашық-айдын сәўлелендирилген. Бүгинги күни барлық тараўларда еле де айтылмай киятырған (әсиресе, жоқары окыў орынларда) машқалалар оғада көп. Оларды да ашық айтыў ўақты келди. Ҳақыйқатлық ашшы болады, лекин оның өз ўақытында айтылмаўы оннан да ашшы ақыбетлерге алып келиўи мүмкин. Соның ушында қай жерде нызам бузыўшылық, билимсизлик ҳәм артта қалыўшылық болып атырған болса, ондай жағдайларға биринши нәўбетте журналистлер бийпәрўа болмаўы керек деп оймайман. Машқалалар көрсетилип, қәте-кемшиликлер ашық айдын жазылған мақалалар тек газета оқыўшыларының дыққатын өзине тартып ғана қоймастан, ал, сол қәте-кемшиликлерди сапластырыўға түртки болатуғынлығы менен әҳмийетли. Өйткени «Сын дүзелмей мин дүзелмейди» деген ата-бабамыздан қалған гәп бийкарға айтылмаған.

Биз раўажланған ҳуқықый демократиялық жәмийет қурыў жолында екенбиз, биринши нәўбетте билимимизди ҳәр күни ҳәр саатта арттырып барыўымыз, әсиресе, ҳуқықый саўатымызды жетилистирип барыўымыз лазымлығын және бир мәрте айта отырып, билим жетерли болған жерде, ҳуқықбузарлыққа да, қәте-кемшиликке де жол қоймаўға ерисиўге болады дегим келеди.

Солай екен, «Устаз жолы» газетасы бетлеринде жарық көрип атырған сын пикирдеги мақалалар газета оқыўшыларының билимлериниң тереңлесиўине ҳәм олардың шынлық ушын жанкүйер болыўында, ең баслысы орынлардағы қәте-кемшиликлерди сапластырыўда әлбетте тәсир көр­сетеди деген пикирдемен.

«Устаз жолы» газетасының турақлы оқыўшысы сыпатында газета жәмәәтине мениң бир өтинишим бар.

Машқалалар айтылып, сын пикирлер билдирилген мақалалар ҳәр дайым жәрияланып барылса, сын арқалы мин дүзеледи.

 

Сынға алынған тараўда мақаладан соң, нелер өзгерип, қандай нәтийжеге ерисилгени жөнинде оқыўшыларға хабардар етилип, соның менен бирге газета оқыўшыларының да бул бойынша пикирлери жәрияланып барылса журналистлердиң де, газета оқыўшыларының да елимизди раўажландырыў жолында жанкүйерлиги анық көринип, бәлким және де артқан болар еди, ең әҳмийетлиси мақалаларда сынға алынған тараўлардағы қәте-кемшиликлердиң сапластырылыўына беккем тийкар жаратылып, унамлы нәтийжелерге ерисиў мүмкин дегим келеди.

Сын арқалы мин дүзеў жолында “Устаз жолы” газетасы жәмәәти елимиз келешеги ушын ҳәмийше ҳақыйқый жанкүйер болсын деп, Ўатан алдындағы әдиўли парызын ҳүрмет пенен орынлаўда оларға күш-ғайрат тилеймен.

Марат УТЕПБЕРГЕНОВ,

психология илимлериниң кандидаты, доцент.