Сайтта излеу

Результаты Поиска

Инновациядан – келажакка

Ўзбекистон Республикаси Пре­зиденти «Инновация – бу келажак дегани. Биз буюк келажагимизни барпо этишни бугундан бошлайди­ган бўлсак, уни айнан инновацион ғоялар, инновацион ёндашув асоси­да бошлашимиз керак»-деган эди.

Тәрезиге тартып көриң...

Бүгинги күн оқып билим алыўды, излениўди талап етпекте. Заманыңнан бир қәдем болса да алдында жүрмек¬ши болсаң көп оқыўың керек болады. Озық ойлы, оқыған инсанлар бирден көзге тасланады.

ҲҮЖЖЕТ ҲӘМ МУҒАЛЛИМ

«Портфолио» сөзи инглис ти­линен аўдарғанда «әҳмийетли ҳүжжетлер папкасы» деген мәнини аңлатады. Сондай-ақ, портфолио қәнигениң өзине тән жетискенли­клериниң жыйнағы ўазыйпасын да атқарады.

1 2 3  >  >>