Муғаллимге газета керек пе?

Бүгинги күнде Республикамызда шығып атырған газета-журналлардың кең аудиториясының бири, бул –  әлбетте, муғаллимлер жәмәәтшилиги болып табылады, сонлықтан да газетамыз редакциясы тәрепинен билимлендириў тараўы хызметкерлериниң усы мәселедеги пикирин билиў ушын олар ­менен сәўбетлесиў жүргизиўди үрдиске айландырамыз. Сонлықтан да алдағы ўақытта сизлердиң де пикириңизди күтемиз.

Бүгинги күнде Республикамызда шығып атырған газета-журналлардың кең аудиториясының бири, бул –  әлбетте, муғаллимлер жәмәәтшилиги болып табылады, сонлықтан да газетамыз редакциясы тәрепинен билимлендириў тараўы хызметкерлериниң усы мәселедеги пикирин билиў ушын олар ­менен сәўбетлесиў жүргизиўди үрдиске айландырамыз. Сонлықтан да алдағы ўақытта сизлердиң де пикириңизди күтемиз.

Нөкис қаласы, 34-санлы мектеп директоры Оралхан Сапарова:

Газета окыў күнниң  талабына жуўап береме, кимлер кандай газетаны оқыйды, газета заман талабына ылайық па? Сансыз сораўлар берилиўи мүмкин, бирақ  сораўларымызға анық ҳәм толық қанаатланатуғын жуўап ала аламыз ба? Газеталар көп, бирақ мазмуны жок. Мазмуны сайыз мақалалар газетада көп жәрияланады. Журналистлер жағдайды реал көрип жаза ала ма? Жоқарыдағы сораўларға газета редакцияларындағы дөретиўшилер өзиниң өткир қәлеминиң ушында шын ықласы менен жуўап берсе мақсетке муўапық болар еди.

Интернет тармақларында перзентлеримиз қандай хабарлардан пайдаланып атыр, көбирек оларды нелер қызықтырады, заманагөй телефонларда жалғанған социаллық тармақлардағы жаңалықлардың барлығы бизиң минталитетимизге сай емес. Интернет тармақларының жақсы ҳәм жаман тәреплери көп.

Тәрбияны өзимизден баслайтуғын ўакыт келди деп ойлайман.

Газетаға жазылыў мәселесинде көпшилик мағлыўматларды интернеттен аламыз деген пикирде жүр. Дурыс интернет кең, шексиз. Кереги де, керек емеси де бар, шегарасы жоқ ҳәм исеними де жоқ .

Бәрибир өсип киятырған жас әўлад қәлбине газета, китап оқыўды сиңириўимиз керек деп ойлайман Китапты сүйген, газета журнал оқыған адамның билим дәрежеси, ойлаў қәбилети, өзин услаў қәсийети басымлаў болатуғынын өмир өзи дәлиллеген.

 Муғаллимге газета-журналлар керек ҳәм зәрүр деп ойлайман. Оның ушын редакция хызметкерлери жигерленип, газетаны талғамға сай ­газетаға айландырыў керек!

Ҳәр қыйлы методикалық мақалалар, илимий мақалалар, белгили инсанлардың өмир жоллары, тарийхымыз, ямаса тарийхый дереклер, хайўанат, тәбият әлеми кең жәрияланып барса? Тил илимине тийисли қызықлы дереклерден пайдаланса, спорт тарийхынан таныстырса, шет тиллерин үйрениў курслары ашылса (мысалы “Кореец тилин үйренемиз”), викторина, ребус, сканворд (белгили бир пәнге тийисли) берилип барса, ҳуқықый саўатлылық мүйеши, яғный “сораңыз, жуўап беремиз” пайдалы мәсләҳәт рубрикалары ашылса деген өтинишимиз бар.

Нөкис қаласы, 29-санлы мектеп дирек­торының руўхый-ағартыўшылық ҳәм тәрбия ислери бойынша орынбасары Пердегүл Шукуруллаева:

Газета-журналлар ҳәр бир баланың билим дәрежесин раўажландырыўда, толықтырыўда, сондай-ақ, өмирде өз жолын таңлап алыўға тәрбиялайды.

Газета руўхыйлық ошағы. Онда билим, тәрбия бар. Адам сулыў, ақыллы, күшли, бирақ тәрбиясы болмаса, ол пәс адам. Демек, тәрбиялы болыў ушын билимли болыў керек, ал билимли болыў ушын газета-журналларды көбирек оқыў керек. Газета бул дүнья жүзиниң айнасы. Себеби, дүнья жүзинде болып атырған жаңалықларды, ўақыяларды газетадан оқыймыз. Ҳәр бир өзимизге усаған муғаллимниң, соның менен бирге басқада кәсип ийелериниң жетискенликлерин, табысларын олардың алдыңғы ис-тәжирийбелерин газета арқалы билемиз. Гейде өзлеримизде керекли мағлыўматларды газеталардан алып танысып барамыз. Ҳәр бир инсан газета оқыў арқалы өз билимин жетилистирип барады.

Таярлаған: Дәўлетияр НУРЖАНОВ.