Жаналыклар

Муғаллимге газета керек пе?

Бүгинги күнде Республикамызда шығып атырған газета-журналлардың кең аудиториясының бири, бул –  әлбетте, муғаллимлер жәмәәтшилиги болып табылады, сонлықтан да газетамыз редакциясы тәрепинен билимлендириў тараўы хызметкерлериниң усы мәселедеги пикирин билиў ушын олар ­менен сәўбетлесиў жүргизиўди үрдиске айландырамыз. Сонлықтан да алдағы ўақытта сизлердиң де пикириңизди күтемиз.

Эффектив оқытыӯ ҳәм оқыӯдыӊ әҳмийети

Эффектив оқытыӯ ҳәм оқыӯдыӊ әҳмийети

Марҳумға берилген «Ескертиў»

Марҳумға берилген «Ескертиў»

«Газ есаплағыш»та ғы сергиз данлық

Биз кимге исенемиз? Әдетте көпшилик өзини ң тан ысына исене ди, тан ысы болмаса «пәнт жеп қал мадым ба?»  деген гүман турады ойында. Неге сондай, неге адамлар бирин-бири ал дайды? Ҳақыйқаттан да бир -бире ўге исеним жоғал ып барат ыр ма...?

СЕМИНАР КӨЗАБА УШЫН БА?

Бас редактор минбери. Мәмлекет раўажланған сайын өз-өзинен нызам ҳәм нызам асты ҳүжжетлерине өзгерис киргизиўге мүтәжилик сезиледи. Сол себеп- ли бир неше нызамларды қайта көриўде раўажланған мәмлекетлердиң тәжирийбесин үйренип шығып, мәмлекетимиз нызамшылығына импле- ментация етип, әмелде сынап көриледи.

«ЖОЛДАҒЫЛАР» Қашан дүзелер?

Жол ҳаққында гәп баслар екенбиз, ең дәслеп ертеклерге жүзленемиз ҳәм қысқаша келтирейик «Бир бар екен, бир жоқ екен, аш екенде, тоқ екен, бир жигит болған екен, ол басқа патшалыққа барыў ушын жолға түсипти. Жол жүрипти, жол жүрседе мол жүрипти», -делинедиде, ертектиң соңы «мақсет-муратына жетипти»,-деген ибара менен жуўмақланады. Ҳақыйқа¬тына келгенде реал турмыста да сондай – жолға шығар екенбиз мәнзилимизге жетиўди мақсет етемиз. Ал, жол¬да болса түрли жағдайларға, ўақыяларға дус келемиз...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  >  >>