Расгөй болың көп жасайсыз

  - 173


Жалған сөйлейсиз бе? Қандай жағдайларда көбирек жалған айтасыз. Жуўап бериўден алдын

ойлап алың. Франциялы илимпазлардың есабына қарағанда, орта жаслы инсанлар ҳәпте даўамында 11-15 мәрте жалған сөйлейди екен. Массачуссетс университети  илимпазлары болса ўақыя-ҳәдийселерди бөрттирип, жалған, ядтан тоқылған сөзлер менен байытыўды хош көриўшилер турақлы бас аўырыўы ҳәм организмниң шамаллаўынан тынышсызланыўы анықланбақта.

Жалған сөйлейтуғын адамлар «нервный» да болады. Сыры паш болыўдан қорқып, ис-ҳәрекетин қада-

ғалаўға, турақлы зийрекликти қолдан бермеўге урынады. Бул болса руўхыятты да, организмди де талы-

қтырады. Соннан келип шығып, наўқас болыўды қәлемесеңиз ҳәм узақ өмир сүргиңиз келсе, жалған сөйлеўди азайтың. Расулуллаҳ (с.а.ў) «Мөмин адам жалған айтпайды. Өтирикшилер бизден емес» деп айтқан.

Таярлаған: Гүлжәҳән ТАЖЕТДИЙНОВА.

Поделиться: