Қара ноқат

  - 180


Бир устаз алдына өзиниң шәкиртлерин шақырды. Оларға ортасында қара ноқаты бар таза бир бетти көрсетти ҳәм студентлерге мынадай сораў менен мүрәжат етти.

-Сиз бул жерде нени көрдиңиз?

Биринши студент ноқатты көрип турман,-деп жуўап берди.

Екиншиси де биринши студенттиң сөзин тастыйықлады.

Үшинши студент болса үлкен ноқат көрип турман, деп басқа студентлердиң пикирине айдынлық киргизди.

Сонда олардың сүйикли устазы бир мүйешке барып отырды да, қапа болып суўық демин алды. Студентлер ҳайран қалып сораў берди.

-Неге буншелли қапа болып атырсыз?

Устазы жуўап берди:

-Кеўилсизлигимниң себеби, барлық студентлерим кишкене бир қара ноқатты көрди,

лекин, үлкен таза, ақ қағазға итибар қаратпады. Көп жағдайда биз адамлардың уллы инсаныйлық тәрепине итибар бермей, киши кемшилигине қарап баҳа беремиз.

 

Таярлаған: Гүлжәҳән ТАЖЕТДИЙНОВА.

Поделиться: