ЖАҢА АВТОМОБИЛЬЛЕР ҚАНДАЙ?

  - 117


Көпшилик заманласларымыз жеке автомобили­ниң болыўын ҳәм ол заманагөй болыўын қәлейди. Өзбекстанда ислеп шығарылып атырған автомобиль­лер де қуўатлылығы ҳәм көркемлиги жағынан дүнья стандартлары талабына сай келетуғын дәрежеде шет ел автомобильлеринен қалыспайды.

«GM Uzbekistan» акционерлик жәмийети қарыйдар­ларға ислеп шығарып атырған автомобильлериниң сапасын және де жақсылаў, хызмет көрсетиў дәре­жесин арттырыўды усы жылдың ең тийкарғы ўазый­ паларынан бири деп белгилеп алды»,-деп жазады Kun.uz сайты.

Ҳақыйқатында да бул компания усы күнге ше­кем неше атамада автомобиль шығарған болса, соңғылары дәслепкилерине салыстырғанда анағурлым қурамалы, қурылысы әдеўир жетилистирилген, ҳәр қандай шараятқа шыдамлы, сыртқы көриниси де көркем, техникалық талапларға жуўап беретуғын дәрежеде исленген.

Мағлыўматларда келтирилиўине қарағанда ком­пания тәрепинен ислеп шығарылып атырған авто­мобильлердиң техникалық жағдайын жақсы сақлап турыў ушын ҳәм қарыйдарлардың исенимин артты­рыў мақсетинде усы жылдың 1-февралынан баслап компания жаңа автомобильлерге кепилликли хыз­мет көрсетиў мүддетин узайттырды. Енди бул мүддет үш жыл яки 100 мың км. аралықты өз ишине алады. Алдын бул бир жыл ямаса 20 мың км. деп алынған еди.

Т.САПАРНИЯЗОВА,

Нөкис автомобиль жол хожалығы хызмети кәсип-өнер колледжиниң өндирислик оқыў устасы.

Поделиться: