КИТАП ОҚЫП, «SPARK» МИНГЕН НУРСУЛЫЎ

  - 81


 «SPARK» автомашинасын утып алған қыздың қуўаныш­лы хабары ел гезип жүрген әйне мәҳәл еди. «Президент совғаси» деген жазыўы узақтан көзге тасланып турған «SPARK» газетамыз редакциясы жайының алдына келип тоқтады. Пүткил қарақалпақстанлылардың қуўанышы болған жеңимпаз қыз Нурсулыў менен сәўбетке жол ашылды. –Табысларымызды журналистлер менен бөлисиўди мақул көрип, мектеп директорымыз Алтын Қайтекееваның усы­нысы менен редакцияға келе бердик,-деп гәп баслады өзин Нурсулыўдың муғаллими деп таныстырған апамыз Зоя Нағметуллаева.

Жеңимпаз қыз Нурсулыў Коканова ҳаққында көпши­лик сол таңлаў өткерилип атырған пайытта-ақ мағлыўматқа ийе болып барды. Бул қызды жарыс қатнасыўшылары қатарында таныстырып, Қарақалпақстанлы деп айтқан сайын жүрегинде туўған жер мақтанышы бар ҳәр бир адам тилеклеслик сезимде болыўы тәбийий. Сынақлы басқыш­тың ҳәр биринде жақсы баҳасын алып отырған Нурсулыўға жеңимпазлық несип етти. Ол Кегейли районындағы 9-сан­лы мектептиң 10-класс оқыўшысы.

-Тийкарғы мақсетим билимимди сынаў еди. Қатнасыўшылардың он төрти де билими күшли екен, пикирлескен­де билинди. Олардың билимине тән бердим,-дейди же­ңимпаз қыз тәсирлери менен бөлисип. -«Өзбек әдебияты билимданы» шәртинде «Кунтуғмиш» дәстаны түсти. Шәрти бойынша мазмунын түсиндирип, идеясын ашып бериў ке­рек. Дәстанды оқығанман, бул тапсырма ҳеш қыйыншы­лық туўдырмады,-деди китапты көп оқығанлығы ҳаққында айтып.

Нурсулыў қайсы шәрт болса да ең жоқары балл топлаўға еристи. Жәҳән әдебияты менен өзбек әдебиятынан түскен сораўлар қурамалы болыўына қарамастан берген жуўабы менен төрешилерди қайыл қалдырды. Ҳәтте таңлаўдың төртинши шәртинде қатнасыўшылардың ишинен тек Нур­сулыў ғана дурыс жуўап берди. Миртемирдиң қәлемине тийисли «Юрак» қосығы түскен болса, қосық қатарларын яд билген ол басқалардан ең қурамалы басқышта жоқары балл алыўға еристи.

Нурсулыў усы күнге шекем алты жүзден аслам китап  оқыды. Оның еслеў қәбилети күшли, сонлықтан оқы­ған ҳәр бир китабының мазмуны менен қаҳарман­ларын ядында жақсы сақлайды. Буның сыры неде деген сораўымызға,-китаптың ишине кирип оқысаң, оны умытып кетпейсең. Ки­тапты көбинесе кеште ҳәм азанда ерте оқый­ман, деди. Анасы Роза сөзге араласып, -қызыма бир ярым-еки жастан баслап ертек айтып берген­мен, егер бир ертекти қайталасам, -мама буны жаңа айттың, басқасын айтып бер,- дейди. Сон­нан қызымның өтинишин орынлайын деп ки­тапханаға барып, китап оқыўға мәжбүр боламан. Бурын китапханада китап аз болар еди. Жән- жақтан ертек китап излеп жүргенимиз. Қалаға кетеримде көйлек емес, китап әкелип бериўим­ди соранады,-дейди қызының жақсы қылығына сүйсинип.

Әзелден китапқа өш болып өскен Нурсулыў мектепке қәдем қойыўдан китапхананың есигин тындырмайды. Мектеп китапханашысы Гүлайда Кайпова Нурсулыўдың басқаларға усай бермейту­ғын тәрепин айтып, -ол 4-класста китапханадағы барлық китапларды оқып болды. Нурсулыў келсе енди қайсы китапты таўып берсем екен деп ойлар едим. Балаға таза көйлек әперсең қандай қуўанса, таза китапты көрген ўақытта тап сондай қуўанады, -деди.

Жеңисбай менен Розаның туңғыш перзенти болып дүньяға келген Нурсулыў үлкен шаңарақта атасы менен кемпир апасының тәрбиясында өсти. Китап оқыўды үрдис еткен педагоглар шаңарағы болғанлықтан дастурхан ба­сындағы ҳәр күнги сөз баланың бар ықласын китапқа қаратқаны шын ҳақыйқатлық. Анасы оның қызығыўшы­лығына айрықша итибар менен қарады. Жазған қосықла­рын газетаға алып барды. Нурсулыў ҳәмме сабақларынан жақсы баҳаға оқыйды. Айрықша қызығатуғын сабақлары математика, физика, инглис тили болса ҳәзирги ўақыт­та инглис тилинен пән олимпиадасына қатнасып атыр. Ол китапқумарлық бағдарында өткерилген қандай жарыс болса да қатнасып келди. -Сыйлы орынға ерисе алмай қалған пайытта кеўли бузылып қайтқан ўақыты көп болды. Себеби, оқыўшым өзиниң билимине исенер еди,-дейди муғаллими Зоя Нағметуллаева.

Нурсулыўдың үлкен сынаққа таярлығына ҳәмме өзиниң үлесин қосты. Мектеп директоры А.Қайтекеева киапқумар қызды зәрүр болған китаплар менен тәмийинлеп бериўде пидайылық етти. Мектеп китапханасында 850 ден аслам китап бар болса, қосымша Кегейли районлық ҳәм республикалық балалар китапханасынан да китаплар алды.

Нурсулыў рус, инглис, өзбек тиллерин жақсы биледи. Китапты таңлап оқығанды унатады, көбирек илимий фан­тастикалық шығармаларды оқыйды екен. Жасына қараған­да пикирлеўи басым екенлиги ҳәр бир сөзинен сезилип турады.

«Бул дүньяда ҳеш ким бири-биринен артық та емес, кем де емес, тең де емес» деп жуўмақланып атырғанда бас­лаўшы жақсы пикир айтты. Усы пикир мениң ураныма айланып қалды,-деди биз бенен хошласып атырып.

Нурсулыўдың ата-анасы қуўаныштан кеўли тасып, «қызыма көз тиймесин» деген тилекте еди. Ҳақыйқатында да Нурсулыўдың бахыттан тасып турған келбетине қарап турып, китап оқыў нурлы келешек екенлигин аңлайсаң.

Гүлжәҳән ТАЖЕТДИЙНОВА.

Поделиться: