ӨТИРИК СӨЗДИҢ ӨМИРИ ҚЫСҚА

  - 85


Ҳәр бир билимлендириў орынларында тәрбия саат­лары алып барылады. Мениң пикиримше, жасларға тәрбия бериўде тәрбия саа­тының әҳмийети үлкен. Бун­да жасларды дурыс жолға бағдарлаўда оғада әҳмийетли темалар таңланған. Турақлы пикирге, жетик көзқарасқа ийе болмаған жаслар менен тереңирек жумыс алып ба­рыўға мәжбүрмиз. Әсиресе, шаңарағында аз қадағалаў болатуғын, тәрбиясы аўыр оқыўшылардың өзиниң қәте ойлаўы, ислеп атырған исинде тужырымлы шешим қабыл етип билмеўи, усы­ның салдарынан қәтеге жол қойыўы мүмкин болатуғын  жағдайлар ушырасады. Бул тайпадағы жас өспиримлер өтирик сөйлеўге, ҳәттеки урлық ислеўге бейим бо­лады. Усыны есапқа алып тәрбия саатымда өтирик сөздиң «өмири» қысқа бо­латуғынын мысаллар ме­нен келтиремен. Мәселен, мына мағлыўмат оларды азырақ болса да ойланыўға мәжбүрлейди. Алымлар еки кеўилли топар арасын­да тәжирийбе өткерди. Би­ринши топар не болғанда да ырас айтыўы керек еди. Екинши топарға болса ҳеш қандай усыныс берилмеди. Он ҳәпте өткеннен кейин илимпазлар қатнасыўшылар менен қайтадан ушырасып, анализлерден соң нәтийже­ни дағазалады. Анықланы­ўынша, ырас сөйлеўшилер өзлерин жақсырақ сезинген. Олар бас, тамақ аўырыўы, стресс ҳәм қәўетерлениўден арыз етпеген. Қатнасыўшы­лар жалған детекторы арқа­лы тексерилген. Сондай-ақ, биринши топардың айты­ўынша әтирапындағылар менен де мүнәсибети жа­қсыланған.

Бул әпиўайы бир мысал болғаны менен тәрбиялық әҳмийети үлкен болып, олардың ҳақыйқатшыл, жа­қсы инсан болып жетилиси­ўин тәмийинлейди.

Света ҚАЛИЕВА.

Поделиться: