ТАТУ НӨКИС ФИЛИАЛЫ КОМАНДАСЫ ЖЕҢИМПАЗ

  - 156


Усы жылдың 17-18-ноябрь күнлери Ташкент қаласында ВЕНКОН компаниясы тәрепинен программаластырыў бойынша «Vencon code Invent» чемпионатының Өзбекстан Республикасы басқышы болып өтти. Өткерилген жарыс ҳәм оның өзине тән өзгешеликлери ҳаққында ТАТУ Нөкис филиалының оқытыўшысы Азизбек Қадыров пенен сәўбетлескен едик. –Устаз өткерилген жарыс ҳаққында айтып өтсеңиз? –Бүгинги күнде тек Өзбекстанда ғана емес, пүткил дүнья жүзинде информациялық технологиялар, олардың заманагөй әўладларын жаратыў ҳәм турмысымызға енгизиў мәселеси күн тәртибиндеги әҳмийетли мәселелердиң бири болмақта. Солай екен, бул жарыстың шөлкемлестирилиўи дежоқарыдағы пикиримиздиң дәлили.
Жарысты жәрия етиўден-ақ, филиалымыздағы бир қатар талантлы, билимли студент жаслар менен биргеликте таярлық жумысларын баслап жибердик.
Дүнья көлеминде үлкен әҳмийетке ийе болған программаластырыў бойынша «Vencon code Invent» чемпионаты Ташкентте болып өтип, буған Өзбекстан Республикасының жоқары оқыў орынларынан бирнеше командалар, сондай-ақ, профессионал ҳәм ҳәўескер программистлер қатнасты.
Бул чемпионатта шөлкемлестириўшилер тәрепинен социал тармақлардың мағлыўматларынан пайдаланған ҳалда интеллектуал анализ етиўиниң программалы тийкарларын жаратыў ўазыйпасы берилди. Биз бул ўазыйпаны 24 саат даўамында өз жойбарымызда ислеп шықтық. Жарыс жуўмағы бойынша Ташкент хабар технологиялары университетиниң Нөкис филиалы командасы жеңимпаз деп табылып, бизиң студент-жасларымыз 1-орынды ийелеўге миясар болды. Биз буннан
үлкен қуўанышқа ийе болдық. –Бул чемпионатта студентлеримиздиң табыслар дереги неде деп ойлайсыз?

–Жарысқа филиалымыздың 3-курс студентлери Б.Турумбетов, А.Ембергенов ҳәм А.Нурахимовлар қатнасқан болса, негизинен бул чемпионатқа филиалымыздың онлап, жүзлеп студентлердиң мийнетлери тийкарында ерисилди. Себеби, ҳәр күни таярлықлар барысында
сол студентлер бирин-бири толықтырып, бир мақсет жолында биригип, филиалымыз командасы ушын тынымсыз мийнет етти. Сондай-ақ, бул оқыў дәргайында студент жаслардың сабақтан кей-
инги бос ўақытларын мазмунлы өткериў, яғный, пән дөгереклери, клублар
ҳәм дөретиўши жәмәәтлердиң үлгили жумысларының нәтийжеси деп билемен. Шәкиртлерим менен биргеликте еткен ҳәрекетлеримиз зая кетпеди ҳәм жеңимпаз болдық.

–Келешектеги мақсет ҳәм режелериңиз ҳаққында айтып өтсеңиз?
–Бүгинги күнде биз, илим, пән, инновация ҳәм информациялық технологиялардың тез пәт пенен раўажланып атырған бир дәўирде жасап атырмыз. Ҳүрметли Президентимиз ҳәзирги дәўирде ислеп шығарыўда ҳәм сана-атта хабар технология қәнигелериниң қаншелли дәрежеде әҳмийетли орын тутатуғынлығы, сондай-ақ, бул бағдарда жетик кадрлардың жетиспейтуғынлығын айтып өткен еди. Солай екен, биз, ТАТУ Нөкис филиалы профессор-оқытыўшылары студентлеримиздиң билимин және де тереңлестиремиз, олар менен бирге тығыз
ислесемиз. Филиалымызда илимли, билимли жаслар көпшиликти қурайды. Солай екен, келеси ўақытлары биз тек Өзбекстан көлеминде ғана емес, жәҳән көлеминдеги жарысларға қатнасып,
жоқары нәтийжелерге ерисиўди алдымызға мақсет етип қойғанбыз. Мазмунлы сәўбетиңиз ушын рахмет.

Сәўбетлескен:
Нодирбек АЙИТБАЕВ,
Ташкент хабар технологиялары
университети Нөкис филиалының
студенти.

Поделиться: