КӨРКЕМ ӨНЕРДИҢ ҚОС ЖУЛДЫЗЫ

Музейлер тарийх жылнамасы болып, ҳәр бир халықтыӊ өтмишин сәўлелендириўши дәргай есапла- нады. Ол түрли дәўирлерде ел хызметинде көзге көринген көркем өнер, мәденият, әдебият усаған ҳәр қыйлы кәсип ийелериниӊ жарқын келбети. Оныӊ экспонатлары халықты әсиресе өсип киятырған жас әўладты миллий тарийхымызды билиўге, халқымыз әсирлер даўамында қәдирлеп сақлап киятырған қәдириятларымызды қәстерлеўге бағдарлайды. Ҳәзир республикамызда ислеп турған усындай ири бес музей халқымыздыӊ халық сыпатындағы өзгешелигин, менталитетин, мәденияты менен көркем өнерин, тарийхый тулғаларды дүньяныӊ көплеген еллерине танытпақта. Солардыӊ бири – Әмет ҳәм Айымхан Шамуратовлардыӊ үй музейи. Бул музейге қызы Айымгүл Шамуратова басшылық етеди.

Бабамызды улығлап

Мен «Устаз жолы» газетасының ҳәрбир санын қалдырмай оқып бараман. Газетаның 2018-жыл, 13-де­кабрь күнги санын оқып оты­рып, ел ақсақалы Қәллибек ата Камалов пенен газета журналистлери Ж.Өтегенов ҳәм Г.Тәжетдийновалардың «Елге және дәўлет қарады» атлы сәўбетлесиўинен жүдәтәсирлендим. Ондағы «Ҳәрбир қарақалпақстанлы билиўи шәрт» деген бөлиминде Қ.Камаловтың мениң атам-Аллаяр Қораз улы Досназаровқа берген баҳасы мени шексиз қуўанышқа бөледи.

Инновациядан – келажакка

Ўзбекистон Республикаси Пре­зиденти «Инновация – бу келажак дегани. Биз буюк келажагимизни барпо этишни бугундан бошлайди­ган бўлсак, уни айнан инновацион ғоялар, инновацион ёндашув асоси­да бошлашимиз керак»-деган эди.

Люксембург қандай мәмлекет?

Люксембург мәмлекети Германия, Бельгия, Франция мәмлекетлери орта­сында жайласып, территориясы 2586 км2 болып, халқы 2017-жылғы есап бойынша халқының саны 590667 адамды қурайды. Бас қаласы Люксембург. Қала халқы 285 мың адам.

АҚШтағы ҚАРАҚАЛПАҚ профессоры

АҚШтыӊ бес мәртебе “Еӊ жақсы док­торы” деп тән алынған, жүдә жетик алым сыпатында оныӊ даӊқы дүнья жүзиниӊ барлық мәмлекетлерине кеӊ тарқалған, медицина илимлериниң докторы, про­фессор Жолдас Қулжанов ҳаққында биле­сиз бе? Әлбетте Сизлер Жолдас ҳаққында еситкен болыўыңыз мүмкин, бирақ оның медицинаның қайсы қәнигеси екенлигин билмесеӊиз керек. Жолдас Қулжанов 1948-жылы Кегейли районының 8-аӯылында туӯылды.

Министрге “қолай” шәртнама

Қарақалпақстан Республикасы Мектепке шекемги билимлендириў министри тәрепинен районлық, қалалық мектепке шекемги билимлендириў мәкемеси меңгериўшилери менен ис стажы неше жыл болыўына қарамастан тек бир жылға мийнет шәртнамасы дүзилетуғынлығы анықланды.КӨРКЕМ ӨНЕРДИҢ ҚОС ЖУЛДЫЗЫ

Музейлер тарийх жылнамасы болып, ҳәр бир халықтыӊ өтмишин сәўлелендириўши дәргай есапла- нады. Ол түрли дәўирлерде ел хызметинде көзге көринген көркем өнер, мәденият, әдебият усаған ҳәр қыйлы кәсип ийелериниӊ жарқын келбети. Оныӊ экспонатлары халықты әсиресе өсип киятырған жас әўладты миллий тарийхымызды билиўге, халқымыз әсирлер даўамында қәдирлеп сақлап киятырған қәдириятларымызды қәстерлеўге бағдарлайды. Ҳәзир республикамызда ислеп турған усындай ири бес музей халқымыздыӊ халық сыпатындағы өзгешелигин, менталитетин, мәденияты менен көркем өнерин, тарийхый тулғаларды дүньяныӊ көплеген еллерине танытпақта. Солардыӊ бири – Әмет ҳәм Айымхан Шамуратовлардыӊ үй музейи. Бул музейге қызы Айымгүл Шамуратова басшылық етеди.

Бабамызды улығлап

Мен «Устаз жолы» газетасының ҳәрбир санын қалдырмай оқып бараман. Газетаның 2018-жыл, 13-де­кабрь күнги санын оқып оты­рып, ел ақсақалы Қәллибек ата Камалов пенен газета журналистлери Ж.Өтегенов ҳәм Г.Тәжетдийновалардың «Елге және дәўлет қарады» атлы сәўбетлесиўинен жүдәтәсирлендим. Ондағы «Ҳәрбир қарақалпақстанлы билиўи шәрт» деген бөлиминде Қ.Камаловтың мениң атам-Аллаяр Қораз улы Досназаровқа берген баҳасы мени шексиз қуўанышқа бөледи.

Инновациядан – келажакка

Ўзбекистон Республикаси Пре­зиденти «Инновация – бу келажак дегани. Биз буюк келажагимизни барпо этишни бугундан бошлайди­ган бўлсак, уни айнан инновацион ғоялар, инновацион ёндашув асоси­да бошлашимиз керак»-деган эди.

Люксембург қандай мәмлекет?

Люксембург мәмлекети Германия, Бельгия, Франция мәмлекетлери орта­сында жайласып, территориясы 2586 км2 болып, халқы 2017-жылғы есап бойынша халқының саны 590667 адамды қурайды. Бас қаласы Люксембург. Қала халқы 285 мың адам.

АҚШтағы ҚАРАҚАЛПАҚ профессоры

АҚШтыӊ бес мәртебе “Еӊ жақсы док­торы” деп тән алынған, жүдә жетик алым сыпатында оныӊ даӊқы дүнья жүзиниӊ барлық мәмлекетлерине кеӊ тарқалған, медицина илимлериниң докторы, про­фессор Жолдас Қулжанов ҳаққында биле­сиз бе? Әлбетте Сизлер Жолдас ҳаққында еситкен болыўыңыз мүмкин, бирақ оның медицинаның қайсы қәнигеси екенлигин билмесеӊиз керек. Жолдас Қулжанов 1948-жылы Кегейли районының 8-аӯылында туӯылды.

Министрге “қолай” шәртнама

Қарақалпақстан Республикасы Мектепке шекемги билимлендириў министри тәрепинен районлық, қалалық мектепке шекемги билимлендириў мәкемеси меңгериўшилери менен ис стажы неше жыл болыўына қарамастан тек бир жылға мийнет шәртнамасы дүзилетуғынлығы анықланды.

КӨРКЕМ ӨНЕРДИҢ ҚОС ЖУЛДЫЗЫ

Музейлер тарийх жылнамасы болып, ҳәр бир халықтыӊ өтмишин сәўлелендириўши дәргай есапла- нады. Ол түрли дәўирлерде ел хызметинде көзге көринген көркем өнер, мәденият, әдебият усаған ҳәр қыйлы кәсип ийелериниӊ жарқын келбети. Оныӊ экспонатлары халықты әсиресе өсип киятырған жас әўладты миллий тарийхымызды билиўге, халқымыз әсирлер даўамында қәдирлеп сақлап киятырған қәдириятларымызды қәстерлеўге бағдарлайды. Ҳәзир республикамызда ислеп турған усындай ири бес музей халқымыздыӊ халық сыпатындағы өзгешелигин, менталитетин, мәденияты менен көркем өнерин, тарийхый тулғаларды дүньяныӊ көплеген еллерине танытпақта. Солардыӊ бири – Әмет ҳәм Айымхан Шамуратовлардыӊ үй музейи. Бул музейге қызы Айымгүл Шамуратова басшылық етеди.

Бабамызды улығлап

Мен «Устаз жолы» газетасының ҳәрбир санын қалдырмай оқып бараман. Газетаның 2018-жыл, 13-де­кабрь күнги санын оқып оты­рып, ел ақсақалы Қәллибек ата Камалов пенен газета журналистлери Ж.Өтегенов ҳәм Г.Тәжетдийновалардың «Елге және дәўлет қарады» атлы сәўбетлесиўинен жүдәтәсирлендим. Ондағы «Ҳәрбир қарақалпақстанлы билиўи шәрт» деген бөлиминде Қ.Камаловтың мениң атам-Аллаяр Қораз улы Досназаровқа берген баҳасы мени шексиз қуўанышқа бөледи.

Инновациядан – келажакка

Ўзбекистон Республикаси Пре­зиденти «Инновация – бу келажак дегани. Биз буюк келажагимизни барпо этишни бугундан бошлайди­ган бўлсак, уни айнан инновацион ғоялар, инновацион ёндашув асоси­да бошлашимиз керак»-деган эди.

Люксембург қандай мәмлекет?

Люксембург мәмлекети Германия, Бельгия, Франция мәмлекетлери орта­сында жайласып, территориясы 2586 км2 болып, халқы 2017-жылғы есап бойынша халқының саны 590667 адамды қурайды. Бас қаласы Люксембург. Қала халқы 285 мың адам.

АҚШтағы ҚАРАҚАЛПАҚ профессоры

АҚШтыӊ бес мәртебе “Еӊ жақсы док­торы” деп тән алынған, жүдә жетик алым сыпатында оныӊ даӊқы дүнья жүзиниӊ барлық мәмлекетлерине кеӊ тарқалған, медицина илимлериниң докторы, про­фессор Жолдас Қулжанов ҳаққында биле­сиз бе? Әлбетте Сизлер Жолдас ҳаққында еситкен болыўыңыз мүмкин, бирақ оның медицинаның қайсы қәнигеси екенлигин билмесеӊиз керек. Жолдас Қулжанов 1948-жылы Кегейли районының 8-аӯылында туӯылды.

Министрге “қолай” шәртнама

Қарақалпақстан Республикасы Мектепке шекемги билимлендириў министри тәрепинен районлық, қалалық мектепке шекемги билимлендириў мәкемеси меңгериўшилери менен ис стажы неше жыл болыўына қарамастан тек бир жылға мийнет шәртнамасы дүзилетуғынлығы анықланды.

КӨРКЕМ ӨНЕРДИҢ ҚОС ЖУЛДЫЗЫ

Музейлер тарийх жылнамасы болып, ҳәр бир халықтыӊ өтмишин сәўлелендириўши дәргай есапла- нады. Ол түрли дәўирлерде ел хызметинде көзге көринген көркем өнер, мәденият, әдебият усаған ҳәр қыйлы кәсип ийелериниӊ жарқын келбети. Оныӊ экспонатлары халықты әсиресе өсип киятырған жас әўладты миллий тарийхымызды билиўге, халқымыз әсирлер даўамында қәдирлеп сақлап киятырған қәдириятларымызды қәстерлеўге бағдарлайды. Ҳәзир республикамызда ислеп турған усындай ири бес музей халқымыздыӊ халық сыпатындағы өзгешелигин, менталитетин, мәденияты менен көркем өнерин, тарийхый тулғаларды дүньяныӊ көплеген еллерине танытпақта. Солардыӊ бири – Әмет ҳәм Айымхан Шамуратовлардыӊ үй музейи. Бул музейге қызы Айымгүл Шамуратова басшылық етеди.

Бабамызды улығлап

Мен «Устаз жолы» газетасының ҳәрбир санын қалдырмай оқып бараман. Газетаның 2018-жыл, 13-де­кабрь күнги санын оқып оты­рып, ел ақсақалы Қәллибек ата Камалов пенен газета журналистлери Ж.Өтегенов ҳәм Г.Тәжетдийновалардың «Елге және дәўлет қарады» атлы сәўбетлесиўинен жүдәтәсирлендим. Ондағы «Ҳәрбир қарақалпақстанлы билиўи шәрт» деген бөлиминде Қ.Камаловтың мениң атам-Аллаяр Қораз улы Досназаровқа берген баҳасы мени шексиз қуўанышқа бөледи.

Инновациядан – келажакка

Ўзбекистон Республикаси Пре­зиденти «Инновация – бу келажак дегани. Биз буюк келажагимизни барпо этишни бугундан бошлайди­ган бўлсак, уни айнан инновацион ғоялар, инновацион ёндашув асоси­да бошлашимиз керак»-деган эди.

Люксембург қандай мәмлекет?

Люксембург мәмлекети Германия, Бельгия, Франция мәмлекетлери орта­сында жайласып, территориясы 2586 км2 болып, халқы 2017-жылғы есап бойынша халқының саны 590667 адамды қурайды. Бас қаласы Люксембург. Қала халқы 285 мың адам.

АҚШтағы ҚАРАҚАЛПАҚ профессоры

АҚШтыӊ бес мәртебе “Еӊ жақсы док­торы” деп тән алынған, жүдә жетик алым сыпатында оныӊ даӊқы дүнья жүзиниӊ барлық мәмлекетлерине кеӊ тарқалған, медицина илимлериниң докторы, про­фессор Жолдас Қулжанов ҳаққында биле­сиз бе? Әлбетте Сизлер Жолдас ҳаққында еситкен болыўыңыз мүмкин, бирақ оның медицинаның қайсы қәнигеси екенлигин билмесеӊиз керек. Жолдас Қулжанов 1948-жылы Кегейли районының 8-аӯылында туӯылды.

Министрге “қолай” шәртнама

Қарақалпақстан Республикасы Мектепке шекемги билимлендириў министри тәрепинен районлық, қалалық мектепке шекемги билимлендириў мәкемеси меңгериўшилери менен ис стажы неше жыл болыўына қарамастан тек бир жылға мийнет шәртнамасы дүзилетуғынлығы анықланды.